Layout A

سبک زندگی

کارآفرین موفق در سن 7 سالگی

کارآفرین موفق در سن 7 سالگی پدر و مادرها، هرگز برای پرورش استعدادهای کارآفرینی در کودکان تان زود نیست. با توجه به این که ما به سرعت وارد عصر جدید کارآفرینی می شویم، کسانی که بیشترین آمادگی را داشته باشند، اولین کسانی هستند که...

Layout C

محیط

بهترین شهرهای جهان

. ونیز، ایتالیا این شهر یک قانون طلایی دارد: اگر در ونیز گم نشدید، کارتان را درست انجام نداده‌اید...